×

വിവരണം

മഴതുള്ളി പബ്ലിക്കേഷന്റെ ബുക്കുകൾ ഓൺലൈനായി വാങ്ങുവാനും മഴത്തുള്ളി ഓൺലൈൻ മാഗസിൻ എഡിഷൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കുവാനും ഈ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.


വെബ്സൈറ്റ് വിവരണം

മഴതുള്ളി പബ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റ് ആണ് wordpress ൽ പ്രീമിയം Woocommerce തീം   ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. Woocommerce ന്റെ സഹായത്തോടെ ബുക്കുകൾ ഓൺലൈനായി വിൽക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. 


വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്

https://mazhathullipublication.com

  • Client
    മഴതുള്ളി പബ്ലിക്കേഷൻ
  • Budget
    2999 രൂപ
  • Duration
    3 ദിവസം