ബന്ധപ്പെടാം

നെയ്യാർഡാം റോഡ്, കള്ളിക്കാട്,
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം
ഇമെയിൽ : admin@xool.in
ഫോൺ : +91 9020030068

സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്

വൂ പ്രസ് ഈ കോമേഴ്‌സ് ഡെമോ

ഈ കോമേഴ്‌സ് ഡെമോ. വൂ പ്രസ് ഡെമോ വൂ പ്രസ് വെബ്സൈറ്റ് ഡെമോ . വൂ പ്രസ് എല്ലാത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ തീം ആണ്വൂപ്രെസ്സ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാത്തരം ഉൽപ്പനങ്ങളും വൂ പ്രെസ്സിലൂടെ ഓൺലൈനായി വിൽക്കാവുന്നതാണ്.  . ഇതൊരു മൊബൈൽ റെസ്പോൺസീവ് തീം കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോ കണ്ടിട്ട് ഈ തീം ഇഷ്ടമായാൽ പാക്കേജ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വൂ പ്രസ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഡെമോ വെബ്സൈറ്റ് കാണാം വൂ പ്രസ് ഡെമോ ബന്ധപ്പെട്ട ഡെമോ കാണാം വൂ പ്രസ് ഈ കോമേഴ്‌സ് ഡെമോറിവോ..
Read more

റിവോ ഈ കോമേഴ്‌സ് ഡെമോ

ഈ കോമേഴ്‌സ് ഡെമോ. റിവോ ഡെമോ റിവോ വെബ്സൈറ്റ് ഡെമോ . റിവോ എല്ലാത്തരം ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ നിർമിക്കാനും അനുയോജ്യമായ തീം ആണ് റിവോ.പ്രമുഖ ഈ കോമേഴ്‌സ് വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്‌  . മൊബൈൽ റെസ്പോൺസീവ് തീം ആണ് ഡെമോ കണ്ടു തീം ഇഷ്ടമായാൽ പാക്കേജ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിവോ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് . ഡെമോ വെബ്സൈറ്റ് കാണാം റിവോ ഡെമോ ബന്ധപ്പെട്ട ഡെമോ കാണാം വൂ പ്രസ് ഈ കോമേഴ്‌സ് ഡെമോറിവോ ഈ കോമേഴ്‌സ് ഡെമോക്യുബ് ബസ്സിനസ്..
Read more

ക്യുബ് ബസ്സിനസ് ഡെമോ

ബസ്സിനസ് ഡെമോ . ക്യുബ് ഡെമോ ക്യുബ് വെബ്സൈറ്റ് ഡെമോ . ക്യുബ് ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റ്, സ്റ്റാർ അപ്പ് സംഭരഭങ്ങൾ ,സേവനങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുന്ന കമ്പനികൾ എന്നിവക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമായ തീം ആണ് ക്യുബ് . മൊബൈൽ റെസ്പോൺസീവ് തീം ആണ് ഡെമോ കണ്ടു തീം ഇഷ്ടമായാൽ പാക്കേജ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യുബ് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് . ഡെമോ വെബ്സൈറ്റ് കാണാം ക്യുബ് ഡെമോ ബന്ധപ്പെട്ട ഡെമോ കാണാം വൂ പ്രസ് ഈ കോമേഴ്‌സ് ഡെമോറിവോ ഈ കോമേഴ്‌സ് ഡെമോക്യുബ്..
Read more

പ്ലോസ് ബസ്സിനസ് ഡെമോ

ബസ്സിനസ് ഡെമോ . പ്ലോസ് ഡെമോ പ്ലോസ് വെബ്സൈറ്റ് ഡെമോ . പ്ലോസ് ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റ്, സ്റ്റാർ അപ്പ് സംഭരഭങ്ങൾ ,സേവനങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുന്ന കമ്പനികൾ എന്നിവക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമായ തീം ആണ് പ്ലോസ് . മൊബൈൽ റെസ്പോൺസീവ് തീം ആണ് ഡെമോ കണ്ടു തീം ഇഷ്ടമായാൽ പാക്കേജ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലോസ് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് . ഡെമോ വെബ്സൈറ്റ് കാണാം പ്ലോസ് ഡെമോ ബന്ധപ്പെട്ട ഡെമോ കാണാം വൂ പ്രസ് ഈ കോമേഴ്‌സ് ഡെമോറിവോ ഈ കോമേഴ്‌സ്..
Read more

ഹോട്ടൽ മാസ്റ്റർ ബുക്കിംഗ് ഡെമോ

ബുക്കിംഗ് ഡെമോ. ഹോട്ടൽ മാസ്റ്റർ ഡെമോ ഹോട്ടൽ മാസ്റ്റർ ഡെമോ വെബ്സൈറ്റ് . ഹോട്ടൽ മാസ്റ്റർ ഹോട്ടൽ , ഹോം സ്റ്റേ , റൂം ബുക്കിംഗ് എന്നിവക്ക് അനുയോജ്യമായ തീം ആണ് ഹോട്ടൽ മാസ്റ്റർ ഈ തീം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടൽ റൂമുകൾക്ക് ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഏർപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് . മൊബൈൽ റെസ്പോൺസീവ് തീം ആണ് ഹോട്ടൽ മാസ്റ്റർ ഈ തീമിലുടെ നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടലും ഓൺലൈൻ ആക്കുക ഡെമോ കണ്ടു ഇഷ്ടമായാൽ പാക്കേജ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോട്ടൽ മാസ്റ്റർ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്..
Read more

ഗോൺ ഈ കോമേഴ്‌സ് ഡെമോ

ഈ കോമേഴ്‌സ് ഡെമോ . ഗോൺ ഡെമോ ഗോൺ വെബ്സൈറ്റ് ഡെമോ . ഗോൺ എല്ലാത്തരം ഉൽപ്പനങ്ങളും ഓൺലൈനായി വിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തീം ആണ് ഗോൺ പ്രമുഖ ഈ കോമേഴ്‌സ് വെബ്സൈറ് മാതൃകയിലാണ് ഈ തീം ഡിസൈൻ ചെയ്യുതിരിക്കുന്നതു. . മൊബൈൽ റെസ്പോൺസീവ് തീം ആണ് ഡെമോ കണ്ടു ഇഷ്ടമായാൽ പാക്കേജ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗോൺ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് . ഡെമോ വെബ്സൈറ്റ് കാണാം ഗോൺ ഡെമോ ബന്ധപ്പെട്ട ഡെമോ കാണാം വൂ പ്രസ് ഈ കോമേഴ്‌സ് ഡെമോറിവോ..
Read more

ഫയർസി ഈ കോമേഴ്‌സ് ഡെമോ

ഈ കോമേഴ്‌സ് ഡെമോ . ഫയർസി ഡെമോ ഫയർസി വെബ്സൈറ്റ് ഡെമോ . ഫയർസി എല്ലാത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഓൺലൈനായി വിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു തീം ആണ് ഫയർസി ഇതിലൂടെ സൂപ്പർ മാര്ക്കറ്റ് സ്റ്റോർ,ഫാഷൻ സ്റ്റോർ,ഫർണിച്ചർ സ്റ്റോർ,ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോർ എന്നിവ വളരെ വേഗത്തിൽ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു . നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഓൺലൈൻ ആക്കുവാൻ ഫയർസി തീം സഹായിക്കുന്നു. ഇതൊരു മൊബൈൽ റെസ്പോൺസീവ് വെബ്സൈറ്റ് കൂടിയാണ്. ഡെമോ കണ്ടു ഇഷ്ടമായാൽ പാക്കേജ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫയർസി നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഡെമോ..
Read more

അമിഗോ ഇവെന്റ്സ് ഡെമോ

ഇവെന്റ്സ് ഡെമോ . അമിഗോ ഡെമോ അമിഗോ വെബ്സൈറ്റ് ഡെമോ . അമിഗോ ഇവന്റ് മാനേജ്മന്റ് ,പാർട്ടി ,ആഘോഷങ്ങൾ എന്നിവ നടത്തുന്ന സംരംഭകർക്ക്‌ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തീം ആണ് അമിഗോ ഒരു ക്ലാസിക് ഡിസൈൻ ആണ് ഈ തീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിരിക്കുന്നതു . കൂടാതെ അമിഗോ ഒരു മൊബൈൽ റെസ്പോൺസീവ് വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഡെമോ കണ്ടു അമിഗോ ഇഷ്ടമായാൽ പാക്കേജ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അമിഗോ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്   . ഡെമോ വെബ്സൈറ്റ് കാണാം അമിഗോ ഡെമോ ബന്ധപ്പെട്ട ഡെമോ..
Read more

സുഷി ഷെഫ് റെസ്റ്ററെന്റ് ഡെമോ

റെസ്റ്ററെന്റ് ഡെമോ . സുഷി ഷെഫ് ഡെമോ സുഷി ഷെഫ് വെബ്സൈറ്റ് ഡെമോ . സുഷി  ഷെഫ് റെസ്റ്ററെന്റ്, കാറ്ററിങ് , ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഡെലിവറി എന്നിവക്ക് അനുയോജ്യമായ തീം ആണ് സുഷി ഷെഫ് ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓൺലൈനായി വിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു . ഇതൊരു മൊബൈൽ റെസ്പോൺസീവ് തീം ആണ് ഡെമോ കണ്ടു ഇഷ്ടമായാൽ പാക്കേജ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയം സുഷി ഷെഫ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക  . ഡെമോ വെബ്സൈറ്റ് കാണാം സുഷി ഷെഫ് ഡെമോ..
Read more