ബന്ധപ്പെടാം

നെയ്യാർഡാം റോഡ്, കള്ളിക്കാട്,
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം
ഇമെയിൽ : admin@xool.in
ഫോൺ : +91 9020030068

സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്

ന്യൂസ് പോർട്ടൽ ഡെമോ .

ഷിഫാ ന്യൂസ് പോർട്ടൽ ഡെമോ

ഷിഫാ വെബ്സൈറ്റ് ഡെമോ .

ഷിഫാ ന്യൂസ്പോർട്ടൽ / മാഗസിൻ / റെസിപ്പി ബ്ലോഗ് എന്നി വിഭാത്തിലുള്ള ഒരു ന്യൂസ് പോർട്ടൽ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് താങ്കൾ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വേർഡ്പ്രസ്സ് വഴി നിയത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു തീം ആണ് ഷിഫാ .

കമ്പ്യൂട്ടർ/ മൊബൈൽ / ടാബ് എന്നിവയിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാർത്തകൾ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ ഡെമോ ഞങ്ങൾ നല്കയിട്ടുണ്ട്‌ ഡെമോ കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ പാക്കേജ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷിഫാ നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്..

ഡെമോ വെബ്സൈറ്റ് കാണാം

ഷിഫാ ഡെമോ