ബന്ധപ്പെടാം

നെയ്യാർഡാം റോഡ്, കള്ളിക്കാട്,
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം
ഇമെയിൽ : admin@xool.in
ഫോൺ : +91 9020030068

സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്

ഈ കോമേഴ്‌സ് ഡെമോ.

റിവോ ഡെമോ

റിവോ വെബ്സൈറ്റ് ഡെമോ .

റിവോ എല്ലാത്തരം ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ നിർമിക്കാനും അനുയോജ്യമായ തീം ആണ് റിവോ.പ്രമുഖ ഈ കോമേഴ്‌സ് വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്‌  .

മൊബൈൽ റെസ്പോൺസീവ് തീം ആണ് ഡെമോ കണ്ടു തീം ഇഷ്ടമായാൽ പാക്കേജ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിവോ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് .

ഡെമോ വെബ്സൈറ്റ് കാണാം

റിവോ ഡെമോ