ബന്ധപ്പെടാം

നെയ്യാർഡാം റോഡ്, കള്ളിക്കാട്,
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം
ഇമെയിൽ : admin@xool.in
ഫോൺ : +91 9020030068

സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്

ന്യൂസ്‌പോർട്ടൽ ഡെമോ .

ന്യൂസ്‌മാഗ് ഡെമോ

ന്യൂസ്‌മാഗ് വെബ്സൈറ്റ് ഡെമോ.

ന്യൂസ്‌മാഗ് പ്രൊഫഷണൽ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഒരു തീം ആണ് ന്യൂസ്‌മാഗ് .ന്യൂസ് പോർട്ടൽ ,മാഗസിൻ പോർട്ടൽ എന്നിവ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ന്യൂസ്‌മാഗ് ലൂടെ തയാർക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .

മൊബൈൽ റെസ്പോൺസീവ് വെബ്സൈറ്റ് ആയതിനാൽ മൊബൈലിലൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വാർത്തകൾ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.ഡെമോ കണ്ടു ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടതിനു ശേഷം പാക്കേജ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂസ്‌മാഗ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക .

ഡെമോ വെബ്സൈറ്റ് കാണാം

ന്യൂസ്‌മാഗ് ഡെമോ