ബന്ധപ്പെടാം

നെയ്യാർഡാം റോഡ്, കള്ളിക്കാട്,
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം
ഇമെയിൽ : admin@xool.in
ഫോൺ : +91 9020030068

സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്

ബുക്കിംഗ് ഡെമോ.

ഹോട്ടൽ മാസ്റ്റർ ഡെമോ

ഹോട്ടൽ മാസ്റ്റർ ഡെമോ വെബ്സൈറ്റ് .

ഹോട്ടൽ മാസ്റ്റർ ഹോട്ടൽ , ഹോം സ്റ്റേ , റൂം ബുക്കിംഗ് എന്നിവക്ക് അനുയോജ്യമായ തീം ആണ് ഹോട്ടൽ മാസ്റ്റർ ഈ തീം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടൽ റൂമുകൾക്ക് ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഏർപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .

മൊബൈൽ റെസ്പോൺസീവ് തീം ആണ് ഹോട്ടൽ മാസ്റ്റർ ഈ തീമിലുടെ നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടലും ഓൺലൈൻ ആക്കുക ഡെമോ കണ്ടു ഇഷ്ടമായാൽ പാക്കേജ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോട്ടൽ മാസ്റ്റർ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് .

ഡെമോ വെബ്സൈറ്റ് കാണാം

ഹോട്ടൽ മാസ്റ്റർ ഡെമോ