ബന്ധപ്പെടാം

നെയ്യാർഡാം റോഡ്, കള്ളിക്കാട്,
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം
ഇമെയിൽ : admin@xool.in
ഫോൺ : +91 9020030068

സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്

ഈ കോമേഴ്‌സ് ഡെമോ.

സിറട്ടോ ഡെമോ

സിറട്ടോ വെബ്സൈറ്റ് ഡെമോ .

സിറട്ടോ എല്ലാത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഓൺലൈനായി വിൽപന നടത്തുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു തീം ആണ് സിറട്ടോ. സാധാരണ ഓൺലൈൻ ഈ കോമേഴ്‌സ് വെബ്സൈറ്റ്ൽ കണ്ടുവരുന്ന ക്ലാസിക് ഡിസൈൻ ആണ് ഈ തീമിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് .

ഒരു മൊബൈൽ റെസ്പോൺസീവ് തീം ആയതിനാൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് മൊബൈൽ റെസ്പോൺസീവ് സൈറ്റ് ആയി ലഭിക്കുന്നതാണ്.ഡെമോ കണ്ടു ഇഷ്ടമായാൽ പാക്കേജ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിറട്ടോ പേര് തെരഞ്ഞെടുത്തു പാക്കേജ് ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് .

ഡെമോ വെബ്സൈറ്റ് കാണാം

സിറട്ടോ ഡെമോ