ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിലക്കുറവിലെ ഒരു വെബ് ഡിസൈൻ പ്ലാൻ ആണ് Xoolweby 2020ൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഒരു ചെറിയ കമ്പനി സംരഭം എന്നിവക്ക് വേണ്ടി വെറും 999രൂപക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് .
SSD ഹോസ്റ്റിങ് 10 gb .ONLINE ഡൊമൈൻ നെയിം എന്നിവയാണ് ഈ പാക്കേജിന്റെ സവിശേഷത.

പെട്ടന്നൊരു സംരംഭകന് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വേണം എന്ന് തോന്നിയാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒരു പാക്കേജ് ആണ് Xoolweby 999 രൂപയ്ക്കു അവതരിപ്പിച്ചത്